Громадське обговорення

Громадське обговорення

Стратегічний план розвитку системи професійної (професійно-технічної) освіти Рівненської області на період до 2027 року

Проблема, яка потребує розв’язання

Основною проблемою, яка потребує розв’язання, є невідповідність підготовки кваліфікованих кадрів потребам особи, економіки регіону та суспільства.

Проблема зумовлена такими факторами:

недостатній обсяг фінансування професійної (професійно-технічної) освіти;

низький рівень оплати праці педагогічних та інших працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

недостатня співпраця закладів професійної (професійно-технічної) освіти з роботодавцями та бізнес-партнерами;

недосконалість системи професійної орієнтації та кар’єрного консультування молоді і дорослих.

Проявами проблеми є:

низька соціально-економічна мотивація особи до здобуття професійних кваліфікацій, збільшення частки молоді, яка здобуває вищу освіту, зокрема за кордоном;

втрата привабливості та престижності професійної (професійно-технічної) освіти;

зростання дефіциту робітничих кадрів на внутрішньому ринку праці;

зниження соціального статусу педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

застаріла матеріально-технічна база закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

невідповідність змісту освіти та методики викладання вимогам сучасного ринку праці та потребам особи;

низька заінтересованість місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у розвитку системи професійної (професійно-технічної) освіти регіону.

 

Система професійної (професійно-технічної) освіти Рівненської області спроможна до реформування і розвитку з урахуванням того, що:

існує законодавче підґрунтя — Закон України «Про освіту», Концепція реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна(професійно-технічна) освіта” на період до 2027 року», затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України 12 липня 2019 року № 419-р;Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988, та Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2018 р.   № 660;розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 08 лютого 2019 року «Про затвердження плану розвитку професійної (професійно-технічної) освіти Рівненської області на 2019 – 2021 роки».

місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та роботодавці виявляють заінтересованість щодо модернізації сфери професійної (професійно-технічної) освіти області;

частина закладів професійної (професійно-технічної) освіти області динамічно розвиваються та прагнуть до змін;

наявне дослідження ринку праці Рівненської області 2014, 2018 років, що дає підґрунтя для формування регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників;

модернізація професійної (професійно-технічної) освіти сприятиме економічному розвитку і зростанню конкурентоспроможності Рівненщини.

Мета Стратегічного плану розвитку системи професійної (професійно-технічної) освіти області

                Метою Стратегії є проведення модернізації професійної (професійно-технічної) освіти області, що забезпечить виконання таких трьох базових завдань:

                Удосконалення системи регіонального управління та фінансування на обласному рівні у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, що передбачає:

– розширення автономії закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

– модернізацію мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти області;

– створення умов для здобуття особою професійних кваліфікацій впродовж усього життя з урахуванням інклюзивного навчання;

– формування показників регіонального замовлення на підставі даних аналізу стану ринку праці;

– створення Центру професійної досконалості на базі існуючого закладу професійної 9професійно-технічної) освіти;

Забезпечення якості професійної (професійно-технічної) освіти шляхом:

– впровадження стандартів нового покоління, формування змісту професійної (професійно-технічної) освіти на компетентнісній основі;

– впровадження внутрішньої системи забезпечення якості професійної освіти;

– модернізації освітнього середовища, що забезпечує інноваційність, доступність, прозорість, гнучкість і відкритість освітнього процесу;

– удосконалення системи стажування педагогічних працівників на базі навчально-практичних центрів галузевого спрямування із залученням до процесу висококваліфікованих працівників виробництва та сфери послуг;

– розроблення гнучких освітніх програм для здобуття часткових кваліфікацій, організації курсової підготовки населення;

Широке соціальне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти області та взаємозв’язок з ринком праці через:

– розширення переліку професій та число роботодавців для ефективного впровадження дуальної форми здобуття освіти;

– створення кваліфікаційних центрів з метою визнання неформальної та інформальної освіти, повних і часткових професійних кваліфікацій;

– популяризацію професійної (професійно-технічної) освіти серед дітей, молоді, дорослих, планування професійного розвитку та кар’єри.

Шляхи і способи реалізації Стратегічного плану розвитку П(ПТ)О

Реалізація основних цілей Стратегії передбачається здійснити шляхом проведення системної модернізації професійної (професійно-технічної) освіти області, зокрема вдосконалення системи управління та залучення додаткових джерел фінансування, модернізації структури та змісту професійної підготовки, розроблення електронних засобів навчального призначення, а також широке залучення роботодавців до сфери професійної (професійно-технічної) освіти.

 

Структура цілей стратегічного плану розвитку системи професійної (професійно-технічної) освіти Рівненської області на період до 2027 року

Стратегічна ціль 1. Підвищити відповідність системи підготовки в ЗП(ПТ)О потребам роботодавців

Операційні цілі Завдання
1.1. Оптимізувати кількість ЗП(ПТ)О у відповідності до економічних та міграційних змін 1.1.1. Упродовж 2-5 років  оптимізувати 2 ЗП(ПТ)О шляхом реорганізації
1.1.2. Створити 3 центри професійної досконалості на базі Квасилівського професійного ліцею, державного навчального закладу «Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу та торгівлі», вищого професійного училища № 22 м. Сарни.
1.2. Оптимізувати професійну структуру підготовки в ЗП(ПТ)О у відповідності до потреб ринку праці 1.2.1. Скоротити обсяги підготовки за професіями: оператор з обробки інформації, секретар керівника, обліковець бухгалтерських даних
1.2.2. Забезпечити отримання ліцензій для підготовки за новими професіями: майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобілів, майстер дорожньо-будівельних машин, фрезерувальник, господар зали, адміністратор,покоївка,  варник харчової сировини, слюсар механоскладальних робіт,оператор автоматичних та напів-автоматичних ліній верстатів, монтажник металоконструкцій і сонячних батарей майстер з діагностики електронного обладнання автотранспортних, арматурник

Бруківник, електрослюсар будівельний, покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів,покрівельник сталевих покрівель,робітник зеленого будівництва,монтажник каркасних будівель, оператор автоматизованих транспортних мереж, транспортний планувальник та спеціальностями:технік-технолог з технології харчування, товарознавець-комерсант, роботехнік- аварійний, комісар – автоменеджер (менеджер з продажу автомобілів, автооцінщик (оцінювач автомобілів, автоексперт),автоексперт (експерт – автотехнік), гоночний інженер, Інженер-мехатронік в автомобілебудуванні, інженер з безпеки транспортної мережі, інженер з організації перевезень і управління на транспорті.

1.2.3. Підвищити спроможність майстрів виробничого навчання змінювати навчальні програми у відповідності до потреб роботодавців
1.2.4. Розробити електронні методичні матеріали та навчити майстрів виробничого навчання їх використовувати
1.2.5. Посилити методичний супровід підготовки майстрів (у першу чергу – за найбільш масовими професіями, потім решта)
1.3. Оптимізувати фізичну інфраструктуру ЗП(ПТ)О 1.3.1. Відремонтувати учнівські гуртожитки
1.3.2. Провести ремонт інтер’єрів ЗП(ПТ)О
1.3.3. Оснастити майстерні ЗП(ПТ)О
1.3.4. Покращити забезпечення ЗП(ПТ)О цифровими засобами навчання
1.4. Підвищити спроможність випускників знаходити роботу та відкривати власну справу 1.4.1. Збільшити обсяг навчальних компонентів із формування в учнів «м’яких» навичок (лідерство, комунікація, робота в команді тощо)
1.4.2. Запровадити у ЗП(ПТ)О навчання підприємництву
1.5. Підвищити ефективність управління регіональною системою П(ПТ)О 1.5.1. Посилення компетенції членів регіональної ради професійної освіти
1.5.2. Створення наглядових (піклувальних) рад ЗП(ПТ)О

 

Стратегічна ціль 2. Розширити число клієнтів системи П(ПТ)О

Операційні цілі Завдання
2.1. Забезпечити рівний доступ до ПТО для різних категорій населення 2.1.1. Створити безбар‘єрний доступ до ЗП(ПТ)О
2.1.2. Провести інформаційну кампанію, спрямовану на залучення до ПТО осіб з особливими освітніми потребами, воїнів АТО, тимчасово переміщених осіб
2.2. Збільшити спроможність ЗП(ПТ)О надавати платні послуги 2.2.1. Розробити пакет платних послуг ЗП(ПТ)О
2.2.2. Провести інформаційну кампанію, спрямовану на залучення платоспроможних клієнтів
2.3. Підвищувати імідж професійної освіти в регіоні 2.3.1. Налагодити систему профорієнтаційної роботи в закладах загальної середньої освіти
2.3.1. Створити сучасні промоційні матеріали ЗП(ПТ)О для різних цільових аудиторій
2.3.3. Навчити працівників ЗП(ПТ)О використовувати сучасні промоційні технології

Стратегічна ціль 3. Забезпечення якості надання освітньої послуги

Операційні цілі Завдання
3.1. Запровадити гнучку модель здобуття повних і часткових професійних кваліфікацій 3.1.1. Впроваджувати стандарти професійної (професійно-технічної) освіти на модульно-компетентнісній основі
3.1.2. Розробити гнучкі освітні програми для навчання частковим кваліфікаціям, з метою залучення до П(ПТ)О осіб з особливими освітніми потребами, воїнів АТО, тимчасово переміщених осіб, незайнятого населення
3.1.3. Розробити систему курсів різного професійного спрямування для задоволення потреб населення
3.1.4. Створити кваліфікаційні центри для підтвердження результатів формального, інформального навчання
3.2. Осучаснити зміст професійної підготовки 3.2.1. Розробити систему навчання педагогічних працівників розробленню освітніх, навчальних програм
3.2.2. Брати участь у розробленні проектів стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на базі професійних стандартів, які ґрунтуються на компетентнісному та особистісно-орієнтованому підходах до навчання
3.3. Залучати до освітнього процесу висококваліфікованих працівників виробництва та сфери послуг 3.3.1. Налагодити співпрацю з роботодавцями щодо впровадження елементів дуального навчання
3.3.2. Відновити роботу галузевих рад з метою розроблення шляхів підвищення рівня професійної підготовки

 

 

Модернізація системи професійної освіти Рівненської області сприятиме формуванню нового іміджу випускника закладу професійної (професійно-технічної) освіти як:

всебічно розвиненої особистості, здатної до вибору індивідуальної освітньої траєкторії, навчання впродовж усього життя, розвитку професійної кар’єри, підприємництва та самозайнятості;

конкурентоспроможного та мобільного на ринку праці фахівця, особистості, яка здобула освітні та професійні компетентності відповідно до її інтересів, здібностей, можливостей, потреб національної економіки та суспільства;

успішної особистості з активною громадянською позицією, морально-етичними якостями, відповідальної за результати власної діяльності.

 

 

наверх