Про НМЦ ПТО

Про НМЦ ПТО


Бондарчук Валентина Миколаївна
Директор НМЦ ПТО
у Рівненській області
    Навчально-методичний центр є державним закладом у галузі освіти, що фінансується з державного бюджету, який підпорядковується Міністерству освіти  науки України.
Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МОН України, цим Положенням та своїм Статутом  (cкачати doc).
Створення, реорганізація та ліквідація центру здійснюються в установленому законодавством порядку.
Статут центру розробляється відповідно до законодавства України, цього Положення та затверджується МОН України.
Центр є юридичною особою, яка набуває права та обов’язки з дня його державної реєстрації, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, штамп, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, бланки, веде діловодство, бухгалтерський та статистичний облік і діє на підставі статуту.
 „Положення про навчально-методичний (науково-методичний) центр (кабінет) професійно-технічної освіти“ (Наказ МОН України від 27.06.2013 № 856, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 липня 2013 р. за № 1189/23721).
Зміст діяльності навчально-методичного центру направлений на вирішення загально-методичної проблеми „Створення ефективної системи науково-методичної роботи в умовах реалізації державних освітніх стандартів, модернізації та інноваційного розвитку освіти“.

 

  Основні завдання НМЦ ПТО

 1. Реалізація Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері професійної (професійно-технічної) освіти з питань удосконалення та модернізації змісту професійно-технічної освіти.
 2. Подання пропозицій до МОН України щодо підготовки рішень з питань реформування, прогнозування розвитку професійної (професійно-технічної) освіти та її організаційно-правового забезпечення, удосконалення системи безперервної освіти і підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів  професійної (професійно-технічної) освіти.
 3. Організація навчально-методичної роботи у закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 1135.
 4. Здійснення методичного та інформаційного забезпечення освітнього процесу у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.
 5. Аналіз якості навчання, рівня знань, умінь і навичок учнів, слухачів закладів  професійної (професійно-технічної) освіти з професійної, загальноосвітньої підготовки, розроблення пропозицій та надання методичної допомоги педагогічним колективам закладів освіти щодо удосконалення навчально-виробничого та навчально-виховного процесів.
 6. Здійснення зв’язків з науковими, методичними, інформаційними установами та організаціями, вищими навчальними закладами, установами з питань удосконалення загальноосвітньої та професійної підготовки учнів, слухачів закладів  професійної (професійно-технічної) освіти, обміну кращим педагогічним та виробничим досвідом.
 7. Здійснення дослідно-експериментальної роботи щодо вдосконалення змісту, форм і методів навчання.
 8. Участь у розробці та апробації державних освітніх стандартів з конкретних професій, що затверджуються МОН України.
 9. Організація розроблення робочих навчальних планів і робочих навчальних програм закладами професійної (професійно-технічної) освіти.
 10. Здійснення заходів щодо вивчення, узагальнення та впровадження інноваційного педагогічного і виробничого досвіду та новітніх педагогічних технологій у навчально-виробничий та навчально-виховний процес у
 11. закладів  професійної (професійно-технічної) освіти.
 12. Організація і проведення науково-практичних конференцій, семінарів, методичних секцій, педагогічних читань, конкурсів, виставок навчально-методичної літератури та технічних засобів навчання.
 13. Надання допомоги закладам  професійної (професійно-технічної) освіти  в організації роботи педагогічних рад, методичних комісій, навчально-методичних кабінетів і бібліотек з удосконалення змісту навчально-методичної роботи, здійснення заходів щодо розвитку педагогічної творчості й професійної майстерності педагогічних працівників закладів  професійної (професійно-технічної) освіти.
 14. Створення методичних секцій та методичних об’єднань з професій та навчальних предметів у пзакладів  професійної (професійно-технічної) освіти, організація їх роботи.
 15. Організація підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів  професійної (професійно-технічної) освіти.
 16. Організація стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування, у професійно-технічних навчальних закладах, надання допомоги у розробленні індивідуальних планів і програм стажування.
 17. Взаємодія з територіальними органами Державної служби зайнятості України, підприємствами, установами, організаціями щодо підготовки, перепідготовки кваліфікованих робітників, надання їм методичної допомоги з цих питань.
 18. Вивчення потреб закладів  професійної (професійно-технічної) освіти щодо забезпечення їх програмно-методичною документацією, підручниками, навчальними посібниками, навчально-методичною літературою.
 19. Надання методичної допомоги авторським колективам, творчим групам, окремим педагогічним працівникам закладів  професійної (професійно-технічної) освіти щодо розроблення проектів програмно-методичної документації, підручників, навчальних і методичних посібників, технічних засобів навчання та їх апробація.
 20. Проведення консультацій для керівників та педагогічних працівників закладів  професійної (професійно-технічної) освіти  з питань навчально-виробничої та навчально-виховної роботи.
 21. Участь у проведенні ліцензійної та атестаційної експертиз закладів  професійної (професійно-технічної) освіти,  підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, що проводять діяльність у галузі професійно-технічної освіти.
 22. Здійснення у межах компетенції видавничої діяльності: підготовка і випуск інформаційних, методичних матеріалів та періодичних видань.

Підпорядкованість НМЦ ПТО
у Рівненській області


Напрями діяльності
НМЦ ПТО у Рівненській області

 

Віртуальний тур по конференцзалі НМЦ ПТО


Наша адреса:
33014, м. Рівне, вул. Ст. Бандери, 39;  Тел.(0362) 63-81-96; E-mail: nmc_rv@ukr.net


наверх